ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., доп. ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ - 11 Октомври 2012 - ПРАВЕН КАТАЛОГ
ПРАВЕН КАТАЛОГ
Вторник, 27.06.2017, 05:24
» Сайт меню
» КАТЕГОРИИ
СПРАВКИ И УСЛУГИ [43]
ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ [78]
ДАНЪЦИ И ОСИГУРЯВАНЕ [242]
ПОСОЛСТВА И КОНСУЛСТВА [168]
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ [424]
СЪДЕБНА СИСТЕМА [148]
ПРОКУРАТУРИ И СЛЕДСТВЕНИ СЛУЖБИ [56]
МВР [60]
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД [28]
ОБЛАСТ БУРГАС [51]
ОБЛАСТ ВАРНА [47]
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО [27]
ОБЛАСТ ВИДИН [20]
ОБЛАСТ ВРАЦА [23]
ОБЛАСТ ГАБРОВО [14]
ОБЛАСТ ДОБРИЧ [16]
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ [15]
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ [15]
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ [17]
ОБЛАСТ МОНТАНА [12]
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК [16]
ОБЛАСТ ПЕРНИК [12]
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН [17]
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ [19]
ОБЛАСТ РАЗГРАД [12]
ОБЛАСТ РУСЕ [11]
ОБЛАСТ СИЛИСТРА [12]
ОБЛАСТ СЛИВЕН [15]
ОБЛАСТ СМОЛЯН [19]
ОБЛАСТ СОФИЯ [42]
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА [17]
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ [13]
ОБЛАСТ ХАСКОВО [18]
ОБЛАСТ ШУМЕН [14]
ОБЛАСТ ЯМБОЛ [14]
СОФИЯ ГРАД [53]
» Статистики

Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
» Вход във форума
Главна » 2012 » Октомври » 11 » ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., доп. ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ
14:44
ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г., доп. ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА (ДВ, БР. 93 ОТ 1996 Г.)

 

В сила от 09.10.2012 г.

Обн. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г.

 

 

 

§ 1. В чл. 1 накрая се добавя "както и изисквания за извършването на дейност като самостоятелен обект".

 

 

§ 2. В чл. 3б се правят следните изменения и допълнения;

1. В текста преди т. 1 думите "чл. 3, ал. 1 и чл. 3а, ал. 1" се заменят с "чл. 3, ал. 1, чл. 3а, ал. 1 и чл. 3в".

2. Точка 2 се изменя така:

"2. при директни доставки от и за преработвателно предприятие;".

3. Създава се т. 3:

"3. при продажби на собствена продукция от мястото на производството."

 

 

§ 3. В глава първа се създава чл. 3в:

"Чл. 3в. (1) Самостоятелен обект е място, което е обособено като склад за търговия на едро с налични храни и цветя, различно от това по чл. 3 и 3а, където търговията с храни се извършва от името и за сметка на лице, регистрирано по чл. 12 от Закона за храните, а търговията с цветя - от името и за сметка на търговеца.

(2) За извършване на дейност като самостоятелен обект се изисква уведомление при условията и по реда на този закон."

 

 

§ 4. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 след думите "стоковите тържища" съюзът "и" се заменя със запетая, а след думите "пазарите на производителите" се добавя "и самостоятелните обекти по чл. 3в".

2. В т. 3 след думите "стоковите тържища" съюзът "и" се заменя със запетая, а след думите "пазарите на производителите" се добавя "и вписва обектите по чл. 3в, след получаване на уведомлението".

3. Създава се нова т. 6:

"6. дава задължителни предписания във връзка с прилагането на закона;".

4. Досегашната т. 6 става т. 7.

 

 

§ 5. В чл. 10, ал. 1 се създава т. 5:

"5. за самостоятелните обекти по чл. 3в."

 

 

§ 6. Създава се глава трета "а" с чл. 21б и 21в:

"Глава трета "а"

УВЕДОМЛЕНИЕ

Чл. 21б./span>. (1) За извършване на дейност като самостоятелен обект по чл. 3в търговецът подава писмено уведомление до Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в 14-дневен срок от започване на дейността.

(2) В уведомлението по ал. 1 се посочва ЕИК на търговеца, а за лицата, регистрирани в друга държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - друг идентификационен код или номер, както и адрес на обекта и видовете стоки или стокови групи, с които се извършва търговия на едро.

(3) Към уведомлението по ал. 1 се прилагат:

1. документ, удостоверяващ правното основание за ползване на търговския обект, в който ще се извършва дейността;

2. документи, издадени от компетентните органи, удостоверяващи пригодността на търговския обект, в случаите, когато се извършва търговия на едро с цветя.

(4) Комисията изисква служебно от Българската агенция по безопасност на храните информация за обстоятелствата, вписани в регистъра по Закона за храните, в случаите, когато в търговския обект по чл. 3в се извършва търговия на едро с храни.

(5) Комисията изисква служебно от Агенцията по вписванията:

1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;

2. устройствен акт съобразно вида на търговеца.

Чл. 21в./span>. (1) Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, уведомяват комисията за всяка последваща промяна на заявените по чл. 21б обстоятелства в 14-дневен срок след настъпването им.

(2) Уведомлението се извършва в писмена форма или по електронен път при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и на Закона за електронното управление."

 

 

§ 7. В чл. 30, ал. 1 думите "съюз и" се заменят със "съюз или на друга държава - страна по Споразумението за".

 

 

§ 8. В чл. 52 се правят следните изменения:

1. В ал. 1:

а) точка 3 се изменя така:

"3. изисква стоките, предназначени за продажба на стоково тържище, да се придружават от документи за произход и за съответствие с изискванията за безопасност;"

б) точка 5 се отменя.

2. Алинея 4 се отменя.

 

 

§ 9. В чл. 52а ал. 2 се отменя.

 

 

§ 10. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думата "кооперациите" се добавя "или от физически лица, регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители", думата "страна" се заменя с "държава", а накрая се добавя "или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство".

2. В ал. 3 след думите "Търговския закон" думата "или" се заменя със запетая, а след думите "Закона за кооперациите" се добавя "или по Закона за подпомагане на земеделските производители".

 

 

§ 11. В чл. 57, ал. 2 след думите "ал. 1" се добавя "т. 2, 3 и 4", а думите "на мястото на извършване на продажбите" се заличават.

 

 

§ 12. В чл. 59 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се отменя.

2. Алинея 2 се изменя така:

"(2) За сключените на тържището и на пазара на производителите сделки с юридически лица и еднолични търговци се издава фактура. За сключените сделки с физически лица фактура се издава само при поискване от лицето."

 

 

§ 13. Създава се глава пета "а" с чл. 63а и 63б:

"Глава пета "а"

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ САМОСТОЯТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С НАЛИЧНИ ХРАНИ И ЦВЕТЯ

Чл. 63а./span>. (1) Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, са длъжни да предоставят на купувачите:

1. нормативно изискуемите документи, които придружават стоката, включително документи за произход;

2. документи за качествените характеристики на стоката, в случай че за нея е представена информация за качествени характеристики извън нормативно определените;

3. информация за продажната цена.

(2) Лицата, извършващи дейност като самостоятелен обект по чл. 3в, са длъжни да съхраняват и предоставят документите по ал. 1, т. 1 и 3.

Чл. 63б./span>. За сключените сделки с юридически лица и еднолични търговци се издава фактура. За сключените сделки с физически лица фактура се издава само при поискване от лицето."

 

 

§ 14. В чл. 64, ал. 1 се правят следните допълнения:

1. В текста преди т. 1 след думите "пазара на производителите" се поставя запетая и се добавя "както и на дейността на самостоятелен обект по чл. 3в".

2. В т. 6 след думите "чл. 3б" се добавя "и чл. 3в".

 

 

§ 15. В чл. 64а, ал. 5 след думите "чл. 3б" се добавя "и чл. 3в".

 

 

§ 16. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите "чл. 3б" се добавя "чл. 3в", думите "чл. 8, ал. 3 и 4" се заменят с "чл. 8, ал. 1, т. 6, ал. 3 и 4", след думите "чл. 15, ал. 1" се добавя "чл. 21б, чл. 21в", думите "чл. 55, ал. 2 и 3" се заменят с "чл. 55, ал. 2", а думите "чл. 57, 59 и 60" се заменят с "чл. 57, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 2, чл. 59, ал. 2 и 3, чл. 60, чл. 63а, ал. 1, т. 1 и 3 и чл. 63б".

2. В ал. 2 числото "3500" се заменя с "500".

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

 

 

§ 17. Лицата, които към влизането в сила на този закон извършват търговия на едро с налични храни и цветя в самостоятелен обект, са длъжни да подадат уведомление до Държавната комисия по стоковите борси и тържищата в тримесечен срок от влизането му в сила.

 

 

§ 18. В Закона за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 102 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 87, 99 и 105 от 2005 г., бр. 30, 31, 34, 51, 55, 80 и 96 от 2006 г., бр. 31, 51 и 53 от 2007 г., бр. 36 и 69 от 2008 г., бр. 23, 41, 74, 82 и 93 от 2009 г., бр. 23, 25, 59, 80 и 98 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г. и бр. 54 от 2012 г.) в чл. 30б се създава ал. 9:

"(9) Министерският съвет определя с наредба условията и реда за изграждане на системата за бързо съобщаване по ал. 1."

 

 

§ 19. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 27 септември 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

КЪМ ДОПЪЛНЕНИЯ ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ

Преглеждания: 994 | Добавено от: kamenS | Рейтинг: 0.0/0
» Търси
» Календар
«  Октомври 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
» Архив на записите
» Изчезнали лица
» Приятели на сайта
  • Създайте безплатен уеб сайт
  • Copyright MyCorp © 2017Уеб сайт конструктор - oVo